OVD - Ovocin�rske dru�stvo

OVD - predaj ovocia

OVD - zber ovocia

OVD - ovocinrske drustvo

OVD - ovocinrske drustvo v obdob Marec - Jl poskytuje na prenjom chladiarensk sklad a modern sklad s ULO technolgiou.

 

OVD - ovocinárske drustvo je v  obchodnom registri zapsan od 24. marca 2004 pod nzvom OVD - Ovocinrske drustvo (alej aj OVD), ktor obhospodaruje 228 ha ovocnch sadov. Ovocinrske drustvo m vybudovan vlastn chladiarensk sklad s kapacitou 1000 ton a modern sklad s ULO technolgiou s kapacitou 1200 ton. Drustvo vlastn triediku vodnou cestou, na ktorej sa triedi ovocie koniace na pultoch v obchodnch reazcoch u ns aj v zahrani.

 

OVD - ovocinrske drustvo je lenom odbytovho zdruenia SK- Fruit. Z dvodu dodvania produktov do obchodnch reazcov sa vedenie drustva rozhodlo zska certifikt ISO 9001:2000 a certifikt EurepGap. Oba certifikty zaruuj vysok kvalitu ovocia dopestovanho v naich sadoch.